УС на Фондация „Кор Кароли“

Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11(1), т. 12 на Устава на Фондацията и с решение от заседание на УС на Фондацията, проведено на 10.01.2018 г., свиква редовно Общо годишно събрание на членовете-дарители на Фондацията на 14.03.2018 г. от 18:00 ч.във Варна, бул. Цар Освободител 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателна зала № 17, при следния дневен ред:

1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието;
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2017 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 година;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2017 година;
5. Избор на нов контрольор.
6. Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2018 година;
7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 19:00 ч. същият ден, на същото място и при същият дневен ред, колкото и членове на Фондацията да се явят.
Писмените материали ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Фондацията на ул. Презвитер Козма 12, Варна.
Поканват се да присъстват всички членове-дарители на Фондация „Кор Кароли“.