Форма за регистрация

Карта за инспекция

Моля, изпратете настоящата форма за регистрация, след попълване на всички полета, на следния и-мейл адрес: [email protected]

Същата следва да бъде приподписана в регатния офис до края на срока за регистрация, а именно – 08:30 ч. на 15.08

Всеки шкипер, дори и този, регистриран онлайн, трябва лично да представи в регатния офис оригиналната заявка за участие и документите по член 6.3.

6.3 При регистрацията трябва да се представят следните документи:

а) заявка за участие (оригинал), подписана от шкипера.

б) списък на екипажа с име, фамилия, дата на раждане, телефонен номер за връзка както на лодката, така и на брега, включително името на лицето за контакт (близък, роднина), подпис.

в) декларация за отговорност, надлежно попълнена и подписана от шкипера.

г) позволително за плаване на лодката, надлежно одобрено от Морска администрация за 2019 г.

д) сертификат за компетентност на шкипера

е) валиден сертификат за ORC Club и/или валиден IRC сертификат за 2019 година

ж) валидна застраховка “Гражданска отговорност" с минимално покритие от 20 000 лв.

з) валидна здравно-осигурителна полица за всеки член на екипажа с минимално покритие от 2 000 лв.

и) потвърждение за заплатена такса за участие.