УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР – УСТАВ
на Фондация Кор Кароли
.

Днес, 9 май 1992 г. в град Варна между

Атанас Господинов Господинов,
Борис Крумов Ганчев,
Димитър Красимиров Димитров,
Илко Тодоров Овчаров,
Любомир Стефанов Петков,
Милан Степанов Асадуров,
Рафаил Георгиев Овчаров,
Румяна Борисова Бояджиева,
Стефан Методиев Петров и
Тинко Илиев Трифонов,

наричани по-нататък дарители-учредители, се сключи настоящият договор за следното:

 

I. Общи положения

Чл. 1 (1) Дарителите -учредители създават юридическо лице с нестопанска цел Фондация Кор Кароли, наричана по-нататък Фондация, за неопределен срок.
         (2) Фондацията е юридическо лице.
         (3) Наименованието е Фондация Кор Кароли.
         (4) Седалището на Фондацията е в град Варна.
         (5) Наименованието, седалището, адресът и телефонният номер, както и данни за регистрацията на Фондацията, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху документи, издания и други информационни носители. Фондацията има печат с надпис Фондация Кор Кароли и емблема, утвърдена от Управителния съвет.

Чл. 2 (1) Целта на Фондацията е да поощрява развитието на българското ветроходство.
         (2) Целта ще се осъществява чрез:
              – ежегодно определяне на носителя и връчване на
наградата Кор Кароли за най-добро българско морско ветроходно постижение на годината в памет на капитан Георги Георгиев;
             
(нов 26.04.2011) ежегодно определяне на носителя и връчване на журналистическа награда „Тинко Трифонов” за съществен принос през годината за популяризиране на ветроходството и морската идея:

            – издаване и разпространяване на печатни материали за ветроходството;
              – отпускане на стипендии и помощи;
              – (нов 10.03.2005) развиване на спортна и състезателна дейност.
         (3) За да постигне целта си, Фондацията ще приема дарения и завещания от физически и юридически лица, включително и такива с условия от дарителя или завещателя, ако условията съвпадат с целите на Фондацията.

 

II. Вид на дейността

Чл. 3 Фондацията се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

 

III. Имущество и финансиране

Чл. 4 (1) Имуществото на Фондацията се състои от:
              – учредително дарение в размер на 1400 (хиляда и четиристотин) лева;
              – дарения и завещания във вещи и пари, направени в полза на Фондацията.
         (2) Дяловете на дарителите-учредители в учредителното дарение са както следва:

             Атанас Господинов Господинов
             Борис Крумов Ганчев
             Димитър Красимиров Димитров
             Илко Тодоров Овчаров
             Любомир Стефанов Петков
             Милан Степанов Асадуров
             Рафаил Георгиев Овчаров
             Румяна Борисова Бояджиева
             Стефан Методиев Петров
             Тинко Илиев Трифонов

– 100 (сто) лева
– 500 (петстотин) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева
– 100 (сто) лева

         (3) За направените дарения Фондацията води специална книга и издава дарителско свидетелство.
         (4) Фондацията учредява обособени фондове по волята на дарителя или завещателя.
         (5) В съответствие с чл.3, ал.3 и сл. от ЗЮЛНЦ Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, а именно:
              – Издателска дейност, издаване и разпространение на печатни материали, извършване на рекламна дейност, в т.ч. продажба на рекламни материали на отделни туристически обекти и туристически фирми.
              – Обучение – Организиране и провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски, съдийски курсове и семинари.
              – Организиране и провеждане на ветроходни състезания
              – Информационно обеспечаване.
              – Отдаване под наем на собствено имущество.
              – Консултантски и конструкторски услуги
              – Производство и продажба на яхтени детайли и оборудване
              – Извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау.
         (6) Приходът, формиран от стопанската дейност, може да се използва само за постигане на определените в Учредителния договор-Устав цели.
         (7) Фондацията не разпределя печалба.

 

IV. Органи на Фондацията

Чл. 5 Органи на Фондацията са: Общото събрание; Управителният съвет и неговият Председателят и Контрольорът.

Чл. 6 (1) Върховен орган на Фондацията е Общото събрание на дарителите-учредители и дарителите, дали писменото си съгласие за това.
         (1.1) (нов 10.03.2005)
(нов 26.04.2011) Дарители, доказали конкретен и съществен принос към дейността и развитието на Фондацията, желаещи да станат членове на Фондацията, подават писмено заявление до Управителния съвет на Фондацията. 
         (1.2) (нов 10.03.2005) Управителният съвет, след като разгледа заявленията и одобри кандидатите, ги представя на Общото събрание за утвърждаване като членове на Фондацията.
         (2) Общото събрание има следните пълномощия:
              1. Изменя и допълва Учредителния договор-Устав.
              2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия Председател, както и контрольора.
              3. Взема решение за откриване и закриване на клонове
              4. Приема представения от Управителния съвет годишен бюджет, план, баланс и отчет на Фондацията.
              5. Взема решение за участие в други организации.
              6. Взема решения за прекратяване на Фондацията.
              3. Приема годишния отчет на Управителния съвет.
              7. Отменя решенията на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, на Учредителния договор-Устав или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията.
              8. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.
              9. Може да решава всички въпроси относно дейността на Фондацията.
            10. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Фондацията.
            11. (нов 10.03.2005) Общото събрание приема и освобождава членове по тяхно писмено заявление с гласовете на 2/3 от присъстващите. 
            12. (нов 10.03.2005) Избира Почетен председател на Фондацията.
         (3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или от Председателя по негова инициатива, или по искане на една трета от членовете на Общото събрание. Ако в последния случай Управителният съвет или Председателят в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Фондацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
         (4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.
         (5)
(нов 26.04.2011) Поканата се обнародва в две средства за масова информация на хартиен или електронен носител и се поставя на мястото на обявления в сградата, в която се намира управлението на Фондацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 7 Кворум: Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл. 8 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
         (2) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 9 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите
         (2) Решенията по чл.6, ал.2, т.1, т.5 и т.6 от Учредителния договор-Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
         (3) По въпроси, които не се включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 10 (1) (нов 26.04.2011) Управителният съвет се състои от три до седем лица – членове на Общото събрание и включва: председател, секретар и членове.
           (2) Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

Чл. 11 (1) Управителният съвет има следните пълномощия:
              1. Управителният съвет избира от състава си секретар.
              2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
              3. Разпорежда се със средствата и имуществото на Фондацията съобразно нейните цели и решенията на Общото събрание.
              4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
              5. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това.
              6. Определя адреса на Фондацията.
              7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния договор-Устав не спадат в правата на друг орган
              8. Изпълнява задълженията, предвидени в Учредителния договор-Устав.
              9. Определя лице, което да води счетоводните книжа.
             10. Взема решения за сформиране на изпълнителни и спомагателни органи и следи за тяхната дейност.
             11. Приема вътрешни правила за работата си, които не могат да противоречат на императивни разпоредби на Учредителния договор-Устав.
             12. Най-късно три месеца след края на финансовата година свиква Общо събрание, в което внася отчет за дейността на Фондацията.
         (2) Управителният съвет отговаря имуществено за виновно причинени от негови решения вреди на Фондацията.

Чл. 12 Заседания на Управителният съвет
          (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителният съвет при писмено искане на една трета от членовете му или на една трета от членовете на Общото събрание. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
         (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
         (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от Председателя на Управителния съвет.
         (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.11, ал.1, т.3, както и тези, свързани с ликвидацията на Фондацията – с мнозинство от всички членове.
         (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
         (6) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от ръководещия заседанието и протоколчика.
         (7) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на шест месеца.

Чл. 13 (1) Председателят на Управителния съвет:
              1. Представлява Фондацията пред трети лица.
              2. Свиква на редовни заседания Управителния съвет и предлага дневния ред.
              3. Организира и ръководи работата на Управителния съвет съобразно закона и решенията на Общото събрание.
              4. Изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание.
              5. При нужда може да делигира част от правата си на секретаря или на друг член на Управителния съвет.
         (2) Председателят на Управителния съвет отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на Фондацията.

Чл. 13а. (нов 10.03.2005)  Почетен председател:
              1. За заслуги към Фондация “Кор Кароли", към ветроходния спорт, към Република България или други основателни поводи Общото събрание по реда на Чл. 6 (2) т. 12 от този Учредителен договор – устав може да удостои лице със званието “Почетен председател".
              2. Званието “Почетен председател" е пожизнено.
              3. Почетният председател има право да присъства на заседанията на Управителния съвет, на постоянните и временните комисии на Фондация “Кор Кароли" и да участва в тях със съвещателен глас.

Чл. 14 (1) Контрольорът:
              1. Следи за стопанисването на имуществото на Фондацията и отчетността.
              2. Проверява и дава заключение по годишния отчет.
              3. Извършва ревизии и иска писмени обяснения от длъжностните лица по резултатите от тях.
              4. Участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
              5. Представя  пред Общото събрание ежегоден доклад за дейността на Управителния съвет.

 

V. Права и задължение на дарителите-участници в Общото събрание

Чл. 15 (1) Всеки дарител-участник в Общото събрание има право:
              1. Да участва в управлението на Фондацията.
              2. Да предизвика чрез контрольора проверка на книжата на Фондацията.
         (2) Всеки дарител-участник в Общото събрание е длъжен:
              1. Да съдейства според силите и възможностите си за осъществяване на целите на Фондацията.
              2. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
         (3) При отказ да съдейства за осъществяване на целите, при неоказване на съдействие в период от две години или при извършване на действия, накърняващи престижа на Фондацията, дарителят-участник в Общото събрание губи правата си, произтичащи от членството си в него.

 

VI. Прекратяване

Чл. 16 (1) Фондацията се прекратява:
              1. С решение на Общото събрание.
              2. С решение на  Окръжния съд по седалището на Фондацията, когато:
                   а) не е учредена по законния ред;
                   б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
                   в) е обявена в несъстоятелност.
           (2) Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
           (3) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

VII. Ликвидация

Чл. 17 (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.
           (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
           (3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, както и в случаите на чл.16, ал.1, т.2, той се определя от Окръжния съд по седалището на Фондацията.
           (4) Относно неплатежноспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 18 (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване първо на движимотоь а след това и на недвижимото имущество на Фондацията.
           (2) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Общото събрание в състава му към момента на ликвидацията. Ако това решение не е било взето до прекратяването на Фондацията, то се взема от ликвидатора.
           (3) Ако не съществуват членове на Общото събрание или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Фондацията. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратената Фондация.
           (4) Имуществото по предходните алеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на членовете на Общото събрание, с изключение на дължимото му възнаграждение.
           (5) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.2-4, отговарят за задълженията на прекратената Фондация до размера на придобитото.

Чл. 19 (1) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Фондацията от регистъра, воден при Окръжния съд по седалището на Фондацията.

 

VIII. Заключителна разпоредба

Чл. 20 Учредителният договор-Устав е изменен и допълнен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обнародван в Държавен вестник, бр.81 от 6.10.2000 г.) на Общо събрание на Учредителите-дарители, проведено на 10.4.2001 г. в град Варна

Чл. 21. (нов 10.03.2005)(нов 26.04.2011)  Учредителният договор-устав е допълнен на Общото събрание на дарителите-учредители и дарителите-членове, проведено на 26.04.2011 г.

—– край —–